Tietosuojaseloste

Exen esports Oy:n tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi
Exen esports Oy:n henkilörekisteri

2. Rekisterinpitäjä:
Exen esports Oy, Pajatie 8 B, 40630 Jyväskylä, +358 40 500 0857,
info@exen.fi

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikana:
Patrik Falck, Exen esports Oy, Pajatie 8 B, 40630 Jyväskylä, +35840 500 0857, patrik.falck@exen.fi

4. Henkilötietojen käsittely ja sen tarkoitus:
Henkilötietoja kerätään Exen esports Oy:n  harjoittamaa akatemia-, valmennustoimintaa tai muuta palvelua varten.
Henkilötietoja käsitellään em. toiminnoissa, jotta saamme mahdollistettua yhteydenpidon toimintaan osallistuville sekä kerättyä tietoa toiminnan kehittämistä varten.
Henkilötietoja käsitellään ja ylläpidetään tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja käsittelevät vain ne toimintaan sekä henkilöstöön nimetyt työntekijät, joille on myönnetty pääsy suojattuun aineistoon ja joiden tehtäviin henkilötietojen käsittely kuuluu. 

5. Rekisterin tietosisältö:
Exenin toimintaan liittyen tullaan keräämään seuraavia henkilötietoja: syntymäpäivä, etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero- ja toimipaikka, puhelinnumero, sähköposti ja mahdolliset laskutustiedot.

Edellä mainittujen toimintojen ja palveluiden aikana voidaan kerätä tietoa anonyymeillä kyselyillä sekä osallistujalta itseltään, että myös heidän huoltajiltaan.
Toimintaan liittyvissä kyselyissä tullaan keräämään osallistujilta palautetta (sisältöjen toimivuus, vahvuudet sekä kehittämisideat).  Palautteissa kysytään edellä mainittuja taustatietoja. Taustatietoja käytetään vain aineiston kuvailuun eikä niiden pohjalta voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa.
Toimintaan osallistuvia voidaan myös haastatella heidän kokemuksistaan.

6. Käsittelyperuste:
Rekisteröidyn suostumus 
Rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite 
Yleinen etu ja julkinen valta

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterissä pidettävät tiedot saadaan säännönmukaisesti henkilöltä itseltään.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Toimintaan osallistuvien henkilötietoja käytetään vain sille tarkoitetussa toiminnassa, tietoja ei luovuteta Exenin ulkopuoliseen käyttöön.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.
a) Manuaalinen aineisto: Manuaalisesti kerättävät mahdolliset lomakkeet ja tiedot säilytetään kulunvalvotussa tilassa lukitussa paikassa ainoastaan niin kauan, kuin on välttämätöntä tietojen siirtämiseksi henkilötietojen käsittelyyn tarkoitetulle suojatulle palvelimelle. Tämän jälkeen manuaaliset aineistot hävitetään silppuamalla.
b) ATK:lla käsiteltävät tiedot: Kun rekisteritietoja säilytetään Internet- palvelimilla, niiden tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Kerättyjä henkilötietoja säilytetään Exen esportsin aineiston säilytyksen ohjeita noudattaen Exen esports Oy:n pilvipalvelimella, joihin kirjaudutaan Exen esportsin tiliä käyttäen.

Rekisterinpitäjät huolehtivat siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit:
Rekisteröidyn henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin valmennustoiminnan  tarve edellyttää.

11. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko:
Tiedoilla ei tehdä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

12. Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on henkilörekisterissä tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tiedot on annettava hänelle ymmärrettävässä muodossa ja halutessaan myös kirjallisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus:
• tarkastaa itseään koskevat tiedot
• pyytää tietojensa oikaisemista
• vaatia tietojensa poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä) 
• vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista
• vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
• pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle
• peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen
• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Tietojen tarkastaminen on maksutonta. Käyttääkseen oikeuksiaan rekisteröity voi ottaa yhteyttä suoraan tietosuojaselosteessa mainittuun tahoon.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä ilmoitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä ei ole noudatettu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.